צרו קשר לקבלת הצעה מיוחדת להנגשת אתרי תדמית וסחר

תקנון אתר UA

אתר זה מציג, בין היתר, את השירותים שחברת יו.איי יוזר אקססיביליטי בע"מ (להלן: "החברה") מציעה ללקוחותיה והוא כולל את האפשרות לרכוש שירותי הנגשת אתרים (להלן: “השירות”).

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה מגדירות את מערכת היחסים המשפטית בין רוכש השירות לבין החברה את תנאי השימוש באתר ורכישת השירות ומעידות על הסכמת המזמין לאמור בתקנון ולשאר התנאים המופיעים באתר.
  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  4. האמור בתקנון זה חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) וכן הוא חל על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור נעשתה במסגרת האתר במפורש או במשתמע.
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי החברה ושירותיה, והשירות בפרט. חרף האמור, עלולים להופיע באתר, בתום-לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והחברה ו/או מנהלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי תאימות כאמור.
  7. הכותרות בחלקי האתר השונים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו לצרכי פרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור שירותי החברה ו/או שירותיה לא תחייב את החברה.
  9. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לצדדים שלישיים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות תכנים שהופיעו באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה מלבד המטרה לשמה הם פורסמו באתר.
  10. המועד שנרשם במחשבי החברה, לכל עניין ועניין, לכל פעולה שהתבצעה באתר הוא המועד הקובע לכל דבר.
 1. הרשמה לאתר
  1. על מנת לרכוש את השירות על הרוכש להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
  4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
  5. ככל שהמזמין יבקש לרכוש שירותים נוספים בעתיד, הוא יזוהה באמצעות שם המזמין והסיסמא שבחר.
  6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידו בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
  7. הנהלת האתר רשאית לדרוש מעת לעת פרטי זיהוי נוספים.
  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 1. רכישת שירותים באתר
  1. רכישת שירותים תתבצע באמצעות הטופס המקוון המיועד לכך באתר. בתהליך הרכישה המזמין יזין את כל הפרטים הנדרשים בטופס. המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  2. בעת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  3. מילוי כל הפרטים הנדרשים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  4. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת השירות על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור השירות יבוצע דרך כרטיס האשראי שהוזן למערכת באתר.
  6. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 2. ביצוע התשלום עבור ההזמנה
  1. התשלום עבור השירותים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני”, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.
  2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לביצוע התשלום, הוא יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות שירות "ארנק אלקטרוני", התשלום ייגבה רק לאחר קבלת אישור ממפעיל השירות, שיהווה תנאי לביצוע הרכישה.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.
  5. עם ביצוע ההזמנה, תתבצע בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין ותינתן לו הודעה מתאימה על אישור או דחיית התשלום.
  6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך. הנהלת האתר תיצור עם המזמין קר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשם השלמת העסקה. במקרה שלא נוצר קשר כאמור העסקה תהיה בטלה.
  7. במקרה שמזמין יחויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 1. אספקת השירות
  1. אספקת השירות ע”י החברה תיעשה על-פי הצעת המחיר שאושרה על-ידי המזמין מבעוד מועד ובכפוף לביצוע התשלום.
 2. ביטול רכישה מצד המזמין
 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וכן בהתאם להסכם ההתקשרות בין המזמין לחברה היכן שהוא אינו סותר את האמור בחוק ובתקנות הנ"ל.
 1. ביטול רכישה מצד החברה
  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים, ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 2.  זכויות יוצרים
  1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, ולרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם ויישארו רכושה הבלעדי של החברה בלבד.
  2. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.user-a.co.il) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) אשר הנם רכושה של החברה, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו בשום צורה שהיא.
  3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב השירותים תמונות השירותים וכיו”ב בלא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב של הגורמים המוסמכים לכך בחברה.
  1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק), ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת אך ורק בכפוף להסכמה מפרשת מראש ובכתב מהגורמים המוסמכים לכך בחברה.
  2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובמקרה זה לא תהיה למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
 1. סודיות ופרטיות
  1. היבטי הסודיות והפרטיות מוסדרים במסמך מדיניות פרטיות ועוגיות המפורסם באתר.
 1. הדין החל ומקום שיפוט
  1. הדין החל על השימוש באתר ו/או על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת השירות, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, הצדדים יעשו כמיטב יכולתם לפתור אותה במשא ומתן בדרכי נועם. ככל שהדבר לא יצלח, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי, לפי הסמכות העניינית) בתל-אביב יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

 

לוגו אתר תפריט